01 Theme

02 Thathai

03 Manmadhanae

04 Vaanamunna

05 Kadhal Valathein

06 Kannale

07 Enn Asai Mythiliye


Codec: DTS Audio (dts )
Channels: 3F2R/LFE
Sample rate: 48000 Hz
Bitrate: 768 kb/s


songs - dts 5.1